Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsche Hypothekenbank mehr verpassen.

Deutsche Hypothekenbank

Deutsche Hypo REECOX: Euro-Score w drugim kwartale ponownie przyspiesza

Deutsche Hypo REECOX: Euro-Score w drugim kwartale ponownie przyspiesza
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Deutsche Hypo REECOX: Euro-Score w drugim kwartale ponownie przyspiesza Obecnie wskaznik Euro-Score REECOX znajduje si? na poziomie 246,5 punktów, w porównaniu z pierwszym kwartalem odpowiada to wzrostowi o 2,0% lub 4,9 punktów. Sabine Barthauer, Member of the Board of Managing Directors: "Zdaje si? prawie, jakby nic nie moglo wstrz?sn?c rynkiem." Beata Latoszek, Managing Director Office Warsaw: "Rosn?ce zainteresowanie inwestorów dotyczy obecnie przede wszystkim portfeli."

Komentarz Sabine Barthauer:

"Europejski rynek nieruchomosci prezentuje si? nadzwyczaj stabilnie. O ile w pierwszym kwartale tego roku obserwowalismy jeszcze ujemn? tendencj? wskaznika REECOX, to teraz znajdujemy si? ponownie w pobli?u wysokiego poziomu ostatniego roku.

Zdaje si? prawie, jakby nic nie moglo wstrz?sn?c rynkiem. Nieustanny spór handlowy pomi?dzy USA a Chinami i Europ? daje przy tym zdecydowany powód do niepokoju. Zarówno niemiecka, jak i europejska gospodarka nieruchomosciami opiera si? na otwartej Europie. Likwidacja wolnego handlu mialaby fatalne skutki - nie tylko dla rynku nieruchomosci. Gospodarka Europy wygl?da na nienaruszon?, zadaniem polityki jest teraz stworzenie stabilnych i bezpiecznych warunków ogólnych równie? na przyszlosc."

REECOX sprawozdanie kwartalne Europa 02/2018

Euro-Score w drugim kwartale ponownie przyspiesza

Europejska koniunktura na rynku nieruchomosci od polowy 2016 r. dynamicznie si? rozwija. W pierwszym kwartale 2018 r. po raz pierwszy od dawna zarysowala si? tendencja spadkowa, która jednak nie miala kontynuacji w drugim kwartale. W kwietniu po dolku z poprzednich miesi?cy nast?pila wyrazna poprawa i dalszy przebieg kwartalu wykazywal tendencj? dodatni?. Obecnie wskaznik Euro-Score REECOX znajduje si? na poziomie 246,5 punktów, w porównaniu z pierwszym kwartalem odpowiada to wzrostowi o 2,0% lub 4,9 punktów. Nale?y odczekac, w jakim kierunku b?dzie rozwijal si? wskaznik Euro-Score, obecnie nie jest widoczny wyrazny trend. Mo?na jednak stwierdzic, ?e koniunktura na rynku nieruchomosci znajduje si? wci?? na jednym z najwy?szych historycznych poziomów.

Z wyj?tkiem Holandii rozwój we wszystkich badanych krajach na poziomie kwartalu byl dodatni. Wybija si? przy tym wyrazny wzrost koniunktury na rynku nieruchomosci w Wielkiej Brytanii o 3,4%. W zwi?zku ze swoim rozmiarem i odpowiedni? wag? ma ona du?y wplyw na wyliczenie wskaznika Euro-Scores. Rozwój koniunktury nieruchomosci na drugim pod wzgl?dem wielkosci w Europie rynku niemieckim równie? przebiega w kierunku dodatnim. O ile na pocz?tku roku spadek zaznaczyl si? tu szczególnie mocno, to w drugim kwartale wartosc wynosz?ca 310,7 znowu le?y o 1,7% powy?ej poprzedniego kwartalu i tym samym powy?ej stanu z wrzesnia 2017 r.

Gdy przyjrzymy si? wykresom miesi?cznym, poka?e si? jednak nieco inny obraz ni? w porównaniu kwartalnym. W porównaniu z majem w obserwowanych krajach mo?na zauwa?yc raczej stagnacj?, cz?sciowo tak?e lekkie zaklócenie. Maly wyj?tek stanowi tu Hiszpania, gdzie koniunktura poprawila si? po slabym maju i wzrosla o ok. 1,8%.

Raport krajowy dotycz?cy Polski

Stagnacja na wysokim poziomie

W porównaniu z innymi rynkami europejskimi koniunktura rynku nieruchomosci w Polsce rozwijala si? w sposób mniej chwiejny i to zarówno w porównaniu z poprzednim miesi?cem (bez zmiany), jak równie? poprzednim kwartalem (+0,1 %) zmiany prawie nie wyst?puj?. Aktualna wartosc 189,1 w dlugoterminowym porównaniu znajduje si? na wci?? jeszcze wysokim poziomie.

Trwalosc koniunktury polskiego rynku nieruchomosci wyra?a si? przede wszystkim w skladnikach struktury procentowej. Zarówno instrument pochodny bazowej stopy procentowej, jak równie? stopy procentowe obligacji skarbu panstwa poruszaj? si? w zgodzie z poziomem z poprzedniego miesi?ca. Podczas gdy instrument pochodny bazowej stopy procentowj w dlugim terminie wypada stabilnie jak mialo to miejsce równie? w poprzednim kwartale, to bazowa stopa procentowa ksztaltuje si? obecnie przy ponownie lekko wy?szych wartosciach. Podobny przebieg jak w niedalekiej przeszlosci wykazuje tak?e klimat koniunktury. Miesi?ce pierwszego pólrocza, a w szczególnosci pierwszego kwartalu, w indeksie nastrojów w gospodarce w porównaniu z ostatnim rokiem wypadaly wyraznie bardziej pozytywnie. Pozostaje to w sprzecznosci z rozwojem rynków akcji, które w porównaniu z poprzednimi kwartalami wykazywaly tendencje ujemne. Oba skladniki zasadniczo si? wyrównuj?, tak ?e koniunktura na polskim rynku nieruchomosci ze wskaznikiem na poziomie 189,1 rozwin?la si? bardzo stabilnie i wci?? zajmuje pozycj? w okolicy najwy?szego szczytu ze stycznia (193,9).

Komentarz Beata Latoszek:

"Prawie niemal ?aden inny rynek nieruchomosci tak jak polski rynek prezentuje si? jako oaza stabilnosci. Drugi ju? kwartal z kolei koniunktura rynku nieruchomosci w tym kraju utrzymuje si? na niemal?e niezmienionym poziomie w okolicy swojego najwy?szego szczytu. Ogólne warunki s? te? naprawd? dobre: gospodarka Polski rosnie stabilnie o 5%, du?o si? inwestuje. W tej sytuacji równie? wielkosc transakcji na rynku nieruchomosci komercyjnych Polski w pierwszym pólroczu 2018 r. ponownie wzrosla. Nale?y jednak stwierdzic, ?e inwestorzy w nieruchomosci w coraz wi?kszym stopniu odkladaj? swoje decyzje o zakupie. Przyczyna jest taka, ?e ceny sprzeda?y s? tak wysokie, jakie nie byly ju? od dziesi?ciu lat, co sprawia, ?e zyski wci?? spadaj?. W tych okolicznosciach jestem ciekawa, czy indeks REECOX utrzyma swój poziom równie? w nast?pnych kwartalach. Rosn?ce zainteresowanie inwestorów dotyczy obecnie przed wszystkim portfeli skladaj?cych si? z ró?nych kategorii aktywów i ró?nych lokalizacji."

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Osterstraße 31, 30159 Hannover 
 

Kontakt: 
Carsten Dickhut, Leiter Kommunikation und Vorstandsstab
Tel.: 0511 / 3045-580
E-Mail: carsten.dickhut@deutsche-hypo.de
Weitere Storys: Deutsche Hypothekenbank
Weitere Storys: Deutsche Hypothekenbank